საგარანტიო პირობები

ჰიმოინსას გენერატორების სისტემების საგარანტიო პირობები წარმოადგენს 3 წელს ან 4000 მოტო საათს; რომელიც უფრო ადრე დადგება; საუკეთესო საგარანტიო პირობები